Class: TimeoutError

$k.exception. TimeoutError

new $k.exception.TimeoutError()

Thrown when a timeout occurs