$k.exception. TimeoutError

new TimeoutError()

Thrown when a timeout occurs